Co-schappen
Terug naar home

Co-schappen

Keuze co-schap of oudste co-schap

Op de meeste universiteiten is het mogelijk een keuze co-schap te volgen in het boeiende specialisme ‘Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten’. Tijdens deze oriëntatie, die gemiddeld 3-6 weken duurt, krijgt de geneeskundestudent een goede blik op gezondheidsproblematiek van mensen met een verstandelijke beperking en op het werkveld van de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG). Aspecten waar veel aandacht aan wordt gegeven, zijn communicatie, attitude en samenwerking met andere disciplines. In deze stage kan de student vaardigheden en kennis opdoen, die ook toepasbaar zijn bij medische zorg aan andere kwetsbare patiëntengroepen.

De student kan ook kiezen voor een oudste co-schap van 12-15 weken. Het oudste co-schap sluit de opleiding tot basisarts af. De bedoeling is dat de co-assistent gedurende deze periode in een specialisme naar keuze werkzaamheden verricht en verantwoordelijkheden draagt die passend zijn bij het niveau van een beginnend arts, respectievelijk een startende aios. Daarbij valt te denken aan het diagnosticeren en zo mogelijk behandelen van specifieke handicapgebonden gezondheidsproblemen, een bijdrage leveren aan preventieve gezondheidszorg, begeleiden van patiënten en hun ondersteuners of het deelnemen aan multidisciplinair overleg. Tijdens het oudste co-schap wordt de co-assistent uitgenodigd deel te nemen aan passende onderwijsactiviteiten.
Het is wenselijk dat er een beperkt verdiepingsonderzoek wordt gedaan op het gebied van de VG-geneeskunde. Dit kan zowel casuïstiek, literatuurstudie als een klinisch onderzoek zijn.

Speciale patiënten

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een kwetsbare gezondheid. Ze hebben meer, maar ook andere gezondheidsproblemen dan mensen zonder deze beperking. Er is regelmatig sprake van complexe problematiek. Epilepsie, voedingsproblemen, motorische en psychiatrische stoornissen komen veel voor. Goede communicatie met de patiënt kan een uitdaging zijn. Afstemming met verwanten en professionele hulpverleners die vaak intensief bij de dagelijkse ondersteuning zijn betrokken, is belangrijk. Ethische en juridische aspecten, zoals het omgaan met wils(on)bekwaamheid, spelen een grote rol in het dagelijks werk. De gezondheidsproblematiek vraagt een proactieve benadering en er wordt vaak gewerkt in een multidisciplinaire context. Daarnaast heeft de AVG niet direct cliëntgebonden taken zoals medicatieveiligheid en infectiepreventie.

In toenemende mate wonen mensen met een verstandelijke beperking gewoon in de wijk en niet langer uitsluitend op het terrein van een zorginstelling. Dat betekent onder andere dat huisartsen verantwoordelijk zijn voor de reguliere eerstelijnszorg en dat de AVG betrokken is bij de meer complexe en specifieke, handicapgebonden gezondheidsproblematiek. Als co-assistent zal je dus regelmatig naar verschillende locaties reizen.

Opleidingsinstellingen

Voor een keuze co-schap kan de student onder meer kiezen uit de instellingen die fungeren als opleidingsinstelling voor de opleiding tot AVG. Deze hebben ervaring met opleiden en onderwijs aan (aankomende) artsen. De plaatsen zijn verspreid over het hele land.

In de praktijk wordt de student begeleid door een AVG. Hij/zij kan onder supervisie van deze arts kennismaken met mensen met een verstandelijke beperking en oriënterende taken verrichten in de medische zorg voor deze doelgroep. De mate waarin de student zelfstandig kan werken, hangt natuurlijk af van zijn/haar deskundigheid, bekendheid met de doelgroep en de duur van de stage. 

 

Belangstelling? Uiteraard is het pas mogelijk een keuze co-schap in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap te volgen na toestemming van het onderwijsinstituut van de betrokken faculteit. Maak vrijblijvend een afspraak voor meer informatie.

Concept & Realisatie: Lettow Studios